X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 خرداد 1397
برگزاری جلسه شورای بهورزی

  برگزاری جلسه شورای بهورزی

امتیاز: Article Rating
جلسه شورای بهورزی در محل مرکز آموزش بهورزی وبرنامه های سلامت باحضور معاونت بهداشتی شبکه ودرمان شهرستان دهلران ومدیر مرکز بهورزی وحراست وامورعمومی وستادگسترش شبکه ونمایندگان بهورزان درتاریخ 97/3/12برگزار گردید. پس از بحث وتبادل نظر اعضاءتصمیماتی درخصوص تامین تجهیزات مورد نیاز خانه های بهداشت---پیگیری مشکلات کاری بهورزان در خانه های بهداشت ---پیگیری مطالبات بهورزان از جمله اضافه کار و کارانه وسایر موارد مطرح شده درجلسه اتخاذ گردی.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه شورای بهورزی
  • برگزاری جلسه شورای بهورزی
  • برگزاری جلسه شورای بهورزی
ثبت امتیاز