طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
13

برگزاری جلسه شورای بهورزی

برگزاری جلسه شورای بهورزی
جلسه شورای بهورزی در محل مرکز آموزش بهورزی وبرنامه های سلامت باحضور معاونت بهداشتی شبکه ودرمان شهرستان دهلران ومدیر مرکز بهورزی وحراست وامورعمومی وستادگسترش شبکه ونمایندگان بهورزان درتاریخ 97/3/12برگزار گردید. پس از بحث وتبادل نظر اعضاءتصمیماتی درخصوص تامین تجهیزات مورد نیاز خانه های بهداشت---پیگیری مشکلات کاری بهورزان در خانه های بهداشت ---پیگیری مطالبات بهورزان از جمله اضافه کار و کارانه وسایر موارد مطرح شده درجلسه اتخاذ گردی.
تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (111)
کد خبر: 16562
  • برگزاری جلسه شورای بهورزی
  • برگزاری جلسه شورای بهورزی
  • برگزاری جلسه شورای بهورزی
جستجو