X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 تیر 1400
بازدید و پایش کارشناسان وزارت بهداشت خانم دکتر سرگلزایی و خانم دکتر واعظی به همراه مهندس حسن بیگی مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیراز روندبیماری کرونا، پایگاه تجمیعی واکسیناسیون و مرکز منتخب ۱۶ ساعته شهرستان دهلران

  بازدید و پایش کارشناسان وزارت بهداشت خانم دکتر سرگلزایی و خانم دکتر واعظی به همراه مهندس حسن بیگی مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیراز روندبیماری کرونا، پایگاه تجمیعی واکسیناسیون و مرکز منتخب ۱۶ ساعته شهرستان دهلران

امتیاز: Article Rating

بازدید و پایش کارشناسان وزارت بهداشت خانم دکتر سرگلزایی و خانم دکتر واعظی به همراه مهندس حسن بیگی مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشتی ایلام باهمراهی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران،معاون بهداشتی شبکه و تیم مدیریت از روند بیماری کرونا، پایگاه تجمیعی واکسیناسیون و مرکز منتخب ۱۶ ساعته شهرستان دهلران در مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

 در این بازدید ضمن ابراز رضایت از روند پیگیری بیماری کرونا، مکان و امکانات پایگاه تجمیعی واکسیناسیون و مرکز منتخب ۱۶ ساعته، ضمن پایش و ارزیابی طبق چک لیست، از زحمات کلیه پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان  تشکر و قدردانی نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید و پایش کارشناسان وزارت بهداشت خانم دکتر سرگلزایی و خانم دکتر واعظی به همراه مهندس حسن بیگی مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیراز روندبیماری کرونا، پایگاه تجمیعی واکسیناسیون و مرکز منتخب ۱۶ ساعته شهرستان دهلران
ثبت امتیاز