شماره: 16562
1397/03/13
برگزاری جلسه شورای بهورزی
برگزاری جلسه شورای بهورزی

برگزاری جلسه شورای بهورزی

جلسه شورای بهورزی در محل مرکز آموزش بهورزی وبرنامه های سلامت باحضور معاونت بهداشتی شبکه ودرمان شهرستان دهلران ومدیر مرکز بهورزی وحراست وامورعمومی وستادگسترش شبکه ونمایندگان بهورزان درتاریخ 97/3/12برگزار گردید. پس از بحث وتبادل نظر اعضاءتصمیماتی درخصوص تامین تجهیزات مورد نیاز خانه های بهداشت---پیگیری مشکلات کاری بهورزان در خانه های بهداشت ---پیگیری مطالبات بهورزان از جمله اضافه کار و کارانه وسایر موارد مطرح شده درجلسه اتخاذ گردی.
حق انتشار محفوظ است ©