شماره: 16634
1397/03/23
جذب نیروی دندانپزشک جهت مناطق محروم پهله و میمه
جذب نیروی دندانپزشک جهت مناطق محروم پهله و میمه

جذب نیروی دندانپزشک جهت مناطق محروم پهله و میمه

با پیگیری مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران وعنایت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی درتاریخ 97/3/23جذب دکتر دندانپزشک جهت ارائه خدمات دندانپزشکی در طول هفته به مردم مناطق محروم پهله زرین آباد ومیمه صورت گرفت.

 روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران

حق انتشار محفوظ است ©