X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 06 آبان 1397
بازدید معاون بهداشتی ورییس مرکز بهداشت شهرستان دهلران از جایگاه مرکزی ستاد اربعین شهرستان دهلران

  بازدید معاون بهداشتی ورییس مرکز بهداشت شهرستان دهلران از جایگاه مرکزی ستاد اربعین شهرستان دهلران

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 6/8/97مهندس مومنی معاونت محترم و مرکز بهداشت شهرستان دهلران از نحوه خدمت رسانی به زایرین بازدیدنمودند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید معاون بهداشتی ورییس مرکز بهداشت شهرستان دهلران از جایگاه مرکزی ستاد اربعین شهرستان دهلران
  • بازدید معاون بهداشتی ورییس مرکز بهداشت شهرستان دهلران از جایگاه مرکزی ستاد اربعین شهرستان دهلران
  • بازدید معاون بهداشتی ورییس مرکز بهداشت شهرستان دهلران از جایگاه مرکزی ستاد اربعین شهرستان دهلران
  • بازدید معاون بهداشتی ورییس مرکز بهداشت شهرستان دهلران از جایگاه مرکزی ستاد اربعین شهرستان دهلران
  • بازدید معاون بهداشتی ورییس مرکز بهداشت شهرستان دهلران از جایگاه مرکزی ستاد اربعین شهرستان دهلران
  • بازدید معاون بهداشتی ورییس مرکز بهداشت شهرستان دهلران از جایگاه مرکزی ستاد اربعین شهرستان دهلران
ثبت امتیاز