X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 شهریور 1394
بازدید سرزده سرپرست شبکه بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی امامزاده عباس (ع)

  بازدید سرزده سرپرست شبکه بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی امامزاده عباس (ع)

امتیاز: Article Rating

درمورخه 14/6/94  بصورت سرزده سرپرست محترم شبکه  ومعاون بهداشتی ومسولین واحدهای امورعمومی ومالی و خدمات از مرکز بهداشتی ودرمانی امام زاده عباس وخانه بهداشت ضمیمه بازدید به عمل آمد که سرپرست شبکه از نزدیک در جریان فعالیتهای مرکز وخدماتی که در این مرکز انحام می گیرد قرار گرفت که سرپرست شبکه ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان مرکز جلسه ای با مسُول مرکز وهمچنین معاون بهداشتی مسُول امورعمومی و مالی و خدمات تا کید نمودند که در این جلسه نسبت به ساماندهی نیروها وهمچنین تجهیزات مورد نیاز وبازدید از خانه های بهداشت ورفع نواقص موجود به ویژه درب ورودی واسفالت حیاط مرکزوتعمیرات خانه بهداشت ضمیمه وتعمیرات مرکز وهمچنین رعایت موازین بهداشتی واستفاده از سطل زباله های عفونی وغیر عفونی وداشتن اتیکت پرسنل تـاکید نمودند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید سرزده سرپرست شبکه بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی امامزاده عباس (ع)
ثبت امتیاز