طراحی سایت
Enter Title

هوشنگ مومنی

        سرپرست معاونت بهداشتی شهرستان دهلران

نام و نام خانوادگی : هوشنگ مومنی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد.

رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط .

پست الکترونیک :

 

سوابق :

 

1-

 

جستجو