طراحی سایت
Live Tabs
   

نام و نام خانوادگی : حسین مصطفایی

سمت : مسئول امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

پست الکترونیک : artan_pap AT yahoo DOT com

   

نام و نام خانوادگی : ستار پور جعفر

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کاردانی

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک : 

   

نام و نام خانوادگی : زهرا صالحی پور

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

پست الکترونیک : zsalehipour78 AT gmail DOT com

نام و نام خانوادگی : غلامعباس آقایی

واحد: درآمد

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

پست الکترونیک :

جستجو