طراحی سایت
Enter Title

 

طاهره کاوری زاده

 

مسئول نظارت بر درمان

نام و نام خانوادگی :    طاهره کاوری زاده

واحد :       نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی :  کارشناسی

رشته تحصیلی : پرستاری

پست الکترونیک :

 سوابق :

 

 

زهرا خسروی

 

کارشناس نظارت بر درمان

نام و نام خانوادگی : زهرا خسروی

واحد : نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : پرستاری

پست الکترونیک :

سوابق :

 

جستجو