X

تماس با ما

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران
آدرس: دهلران- بلوار جمهوری - شبکه بهداشت و درمان دهلران - کد پستی 34491-69818

 

ستاد مرکزی شبکه بهداشت و درمان

 

ردیف نام واحد تلفن تماس فکس
1 مدیریت 33724446 ---
2 دفتر مدیریت 33724446 33724446
3 امور عمومی 33724551 ---
4 کارگزینی 33723003 33723003
5 حراست 33724550 33724550
6 کارپردازی 33720740 33720740
7 دبیرخانه 33720742 ---
8 حسابداری 33724553 33724553


مرکز بهداشت شهرستان

 

ردیف نام واحد تلفن تماس فکس
1 معاونت بهداشت 33724447 33724447
2 واحد گسترش 33724443 33724443
3 مبارزه با بیماری ها 33723459 33723459
4 بهداشت خانواده 33729608 ---
5 جلب مشارکتهای مردمی 33722984 ---آموزشگاه بهورزی

 

ردیف نام واحد تلفن تماس فکس
1 مدیریت آموزشگاه بهورزی 33723507 ---