X

گالری عکس

 

ستاد شبکه
مراکز بهداشت و درمان
گروه های سیار بهداشت و درمان
پیاده روی روز جهانی قلب
آموزش تیراندازی کارکنان بسیجی
 نمایشگاه پویایی بالندگی و جوانی
 
 هفته جهانی کودک